Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – factuurvoorwaarden

Art. 1
Deze factuurvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing, met uitsluiting van eventuele afwijkende voorwaarden opgenomen in huishoudelijke reglementen of in een bestelbon van het lid of de klant.

Voor de leden of klanten van E.G.C. N.V. wordt benadrukt dat deze factuurvoorwaarden gelden als aanvulling op alle voorschriften van het door hen ondertekende en goedgekeurde reglement van inwendige orde.

Art. 2
Alle facturen zijn ten laatste betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum en dit op het rekeningnummer vermeld op de factuur.

Art. 3
Eventueel protest dient te gebeuren per aan getekende brief binnen de acht dagen op het adres van de maatschappelijke zetel van E.G.C. N.V.

Art. 4
In geval van niet-betaling voor vervaldatum worden de verschuldigde bedragen automatisch en zonder dat een ingebrekestelling vereist is vermeerderd met een verwijlintrest van 12% op jaarbasis, waarbij begonnen kalendermaand als volledig vervallen dient te worden beschouwd.

Art. 5
DE factuur zal tevens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden met een schadevergoeding van 15% (met een minimum van 250 euro) bij wijze van conventioneel schadebeding onder uitdrukkelijk voorbehoud van eventuele omvangrijke schade die kan worden aangetoond door E.G.C. N.V.

Art. 6
Elk lid of klant van E.G.C. N.V. die niet alle betalingen die aan hem/haar werden gefactureerd binnen de gestelde vervaltermijnen heeft voldaan kan de toegang tot de golfuitbating (voorlopig) ontzegd worden.

Art. 7
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Uitsluitend het Belgisch Recht is van toepassing.

Art. 8
Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Deze herroepingstermijn gaat in op dag van het aangaan van de overeenkomst.
Indien de klant een bedrag betaald heeft zal E.G.C. N.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk doch ten laatste binnen 14 dagen na herroeping terug betalen.
U kan de overeenkomst enkel herroepen via een e-mail naar secretariaat@drieeycken.be.
Bij aankoop van wedstrijdfees blijven de annulatie voorwaarden van het reglement van inwendige orde (art.7.2) van kracht, zie artikel 1 van de algemene voorwaarden.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;